BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

DAIHISHIN DARANI

Chin.

Namu kara tan no. Tora ya ya. Namu ori ya. Boryo ki chi shifu ra ya. Fuji sato bo ya. Moko sato bo ya. Mo ko kya runi kya ya. En. Sa hara ha e shu tan no ton sha. Namu shiki ri toi mo. Ori ya. Boryo ki chi. Shifu ra. Rin to bo. Na mu no ra. Kin ji ki ri. Mo ko ho do. Sha mi sa bo. O to jo shu ben. O shu in. Sa bo sa to. No mo bo gya. Mo ha te cho. To ji to. En. O bo ryo ki. Ru gya chi. Kya ra chi. I kiri mo ko. Fuji sa to. Sa bo sa bo. Mo ra mo ra. Mo ki mo ki. Ri to in ku ryo ku ryo. Ke mo to ryo to ryo. Ho ja ya chi. Mo ko ho ja ya chi. To ra to ra. Chiri ni. Shifu ra ya. Sha ro sha ro. Mo mo ha mo ra. Ho chi ri. I ki i ki. Shi no shi no. Ora san fura sha ri. Ha za ha zan. Fura sha ya. Ku ryo ku ryo. Mo ra ku ryo ku ryo. Ki ri sha ro sha ro. Shi ri shi ri. Su ryo su ryo. Fuji ya. Fuji ya. Fudo ya fudo ya. Mi chiri ya. Nora kin ji. Chiri shuni no. Hoya mono. Somo ko. Shido ya. Somo ko. Moko shido ya. Somo ko. Shido yu ki. Shifu ra ya. Somo ko. Nora kin ji. Somo ko. Mo ra no ra somo ko. Shira su omo gya ya. So mo ko. Sobo moko shido ya. Somo ko. Shaki ra oshi do ya. Somo ko. Hodo mogya shido ya. Somo ko. Nora kin ji ha gyara ya. Somo ko. Mo hori shin gyara ya somo ko. Namu kara tan no tora ya ya. Namu ori ya. Boryo ki chi. Shifu ra ya. Somo ko. Shite do modora. Hodo ya. So mo ko.

 

Anmerkung: Dharanis sind magische Formeln und daher nicht übersetzbar.

 

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net