BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

Ek honzonjogu

Jap.


Jorai Maka Hannya Haramitta Shingyo wo fujusu,

Atsumuru tokoro no kodoku wa,

Daion kyoshu honshi Shakamuni Butsu,

Koso Joyo Daishi,

Taiso Josai Daishi ni kuyo shi tatematsuri,

Mujo bukka bodai o shogon su.

Fushite negawaku wa, shion subete hoji,

Sannu hitoshiku tasuke,

Hokkai no ujo to,

Onajiku shuchi o madoka ni sen koto o.


ʘ Ji h san shi i shi fu

ʘ Shi son bu sa mo ko sa

ʘ Mo ko h ja ho ro mi

 

 

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net