BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

EKÔ

Jap.

Aogi koi negawaku wa sambô fushite shôkan wo tare tamae.
Jô rai maka hannya haramita shingyô o fujusu atsumuru tokoro no kudoku wa.
Dai on kyô shu, honshi Shakyamuni Butsu,
Shin tan shoso Bodai Daruma daioshô,
Shuso Eihei Dôgen daioshô,
Keizan Jôkin daioshô,
Kaku kaku rekidai no ,
Narabini Somon Kôdô daioshô,
Mokudô Taisen daioshô,
Zuigaku Rempo daioshô.
No tame kamiji on ni mukui.
Honjitsu Robashin-dôjô ni sanzen seishû ichidô no kofuku wo, kinen sen koto o.

Ji hô san shi i shi fu
Shi son bu sa mo ko sa
Mo ko hô ja ho ro mi

Rezitation hören

 

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net