BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

FUEKO

Jap.

Negawaku wa kono kudoku o motte, amaneku issai ni oyoboshi,
warera to shujô to, mina tomo ni butsudô o jôzen koto o.

Übersetzung

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net