BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

FUKANZAZENGI

Jap.

Tazunuru ni sore, dô moto enzû, ikade ka shushô o karan, shûjô jizai nanzo kufû o tsuiyasan. Iwan ya, zentai haruka ni jinnai o izu, tare ka hosshiki no shudan o shin zen. Ôyoso, tôjo o hanarezu, ani shugyô no kyakutô o mochiuru mono naran ya. Shikare domo, gôri mo sa areba, tenchi haruka ni hedatari, ijun wazuka ni okoreba, funnen toshite shin o shissu. Tatoi, e ni hokori, go ni yutaka ni shite, betchi no chitsû o e, dô o e, shin o akiramete shôten no shiiki o koshi, nittô no henryô ni shôyô su to iedomo, hotondo shusshin no katsuro o kikessu.

Iwan ya, kano gion no shôchi taru, tanza roku nen no shôseki mitsu beshi, shôrin no shin in o tsutauru, menpeki kusai no shômyô nao kikoyu. Koshô sude ni shikari, konjin nanzo ben zezaru.

Yue ni subekaraku koto o tazune go o ô no gegyô o kyû subeshi. Subekaraku ekô henshô no taiho o gaku subeshi. Shinjin jinen ni datsuraku shite, honrai no menmoku genzen sen. Inmo no ji o en to hosseba, kyû ni inmo no ji o tsutomeyo.

Sore sanzen wa jôshitsu yoroshiku, on jiki setsu ari. Shoen o hôsha shi, banji o kyûsoku shite, zennaku o omowazu, zehi o kan suru koto nakare. Shin I shiki no unten o yame, nen sô kan no shikiryô o yamete, sabutto hakaru koto nakare, ani za ka ni kakawaran ya.

Yono tsune, zasho ni wa atsuku zamotto shiki, ue ni futon o mochiu. Arui wa kekka fuza, arui wa hanka fuza. Iwaku, kekka fuza wa, mazu migi no ashi o motte hidari no momo no ue ni anji, hidari no ashi o migi no momo no ue ni anzu. Hanka fuza wa, tada hidari no ashi o motte migi no momo o osu nari. Yuruku etai o kakete, seisei narashimu beshi. Tsugi ni migi no te o hidari no ashi no ue ni anji, hidari no tanagokoro o migi no tanagokoro no ue ni anji, ryô no daiboshi, mukaite ai sasou. Sunawachi shôshin tanza shite, hidari ni sobadachi migi ni katamuki, mae ni kugumari shirie ni aogu koto o ezare. Mimi to kata to taishi, hana to hozo to tai seshimen koto o yôsu. Shita ue no agito ni kakete, shin shi ai tsuke, me wa subekaraku tsune ni hiraku beshi. Bisoku kasuka ni tsûji, shinsô sude ni totonoete, kanki issoku shi, sayû yôshin shite, gotsu gotsu toshite zajô shite, kono fushiryô tei o shiryô seyo. Fushiryô tei ikan ga shiryô sen. Hi shiryô. Kore sunawachi zazen no yôjutsu nari.

Iwayuru zazen wa shûzen ni wa arazu. Tada kore anraku no hômon nari, bodai o gûjin suru no shushô nari. Kôan genjô, rarô imada itarazu. Moshi kono I o eba, ryû no mizu o uru ga gotoku, tora no yama ni yoru ni nitari. Masa ni shiru beshi, shôbô onozukara genzen shi, konsan mazu bokuraku suru koto o.

Moshi za yori tataba, jojo toshite mi o ugokashi, anshô toshite tatsu beshi, sotsubô naru bekarazu. Katte miru, chôbon osshô, zadatsu ryûbô mo, kono chikara ni ichinin suru koto o.

Iwan ya mata, shikan shintsui o nenzuru no tenki, hokken bô katsu o kosuru no shôkai mo, imada kore shiryô funbetsu no yoku gesuru tokoro ni arazu, ani jinzû shushô no yoku shiru tokoro to sen ya. Shôshiki no hoka no iigi taru beshi, nan zo chiken no saki no kisoku ni arazaru mono naran ya.

Shikareba sunawachi, jôchi kagu o ronzezu, rijin donsha o erabu koto nakare. Sen itsu ni kufû seba, masa ni kore bendô nari. Shushô onozukara zenna sezu, shukô sara ni kore byôjô naru mono nari.

Oyoso sore, jikai tahô, saiten tôchi, hitoshiku butchin o ji shi, moppara shûfû o hoshii mama ni su. Tada taza o tsutomete, gotchi ni saeraru. Manbetsu sensha to iu to iedomo, shikan ni sanzen bendô subeshi. Nan zo jike no zajô o bôkyaku shite, midari ni takoku no jinkyô ni kyorai sen. Moshi ippo o ayamareba, tômen ni shaka su.

Sude ni ninshin no kiyô o etari, munashiku kôin o wataru koto nakare. Butsudô no yôki o honin su, tare ka midari ni sekka o tanoshiman. Shika nomi narazu, gyôshitsu wa sôro no gotoku, unmei wa denkô ni nitari. Shukkotsu toshite sunawachi kûji, shuyu ni sunawachi shissu.

Koi negawaku wa, sore sangaku no kôru, hisashiku mozô ni naratte, shinryû o ayashimu koto nakare. Jikishi tanteki no dô ni shôjin shi, zetsu gaku mu I no hito o sonki shi, butsu butsu no bodai ni gattô shi, soso no zanmai o tekishi seyo. Hisashiku inmo naru koto o nasaba, subekaraku kore inmo naru beshi, hôzô onozukara hirakete juyô nyoi naran.

Rezitation hören

 

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net