BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

HÔKYÔ ZANMAI

Jap.

Nyoze no hô busso mitsu ni fusu. Nanji ima kore o etari; yoroshiku yoku hôgo subeshi. Ginwan ni yuki o mori, meigetsu ni ro o kakusu. Rui shite hitoshikarazu; konzuru tokinba tokoro o shiru. Kokoro kotoni arazareba, raiki mata omomuku. Dôzureba kakyû o nashi, tagaeba kocho ni otsu. Haisoku tomoni hi nari; taikaju no gotoshi. Tada monsai ni arawaseba, sunawachi zenna ni zokusu. Yahan shômei, tengyô furo. Mono no tame ni nori to naru; mochiite shoku o nuku. Ui ni arazu to iedomo, kore go naki ni arazu. Hôkyô ni nozonde, gyôyô ai miru ga gotoshi. Nanji kore kare ni arazu, kare masani kore nanji. Yo no yôni no gosô gangu suru ga gotoshi. Fuko furai fuki fujû; baba wawa: uku muku. Tsuini mono o ezu, go imada tadashi karazaru ga yue ni. Jûri rikkô, henshô ego, tatande san to nari; henji tsukite go to naru. Chisô no ajiwai no gotoku, kongô no cho no gotoshi. Shôchû myôkyô, kôshô narabi agu. Shû ni tsûji to ni tsûzu, kyôtai kyôro. Shakunen naru tokinba kitsu nari; bongo subekarazu. Tenshin ni shite myô nari, meigo ni zoku sezu. Innen jisetsu, jakunen toshite shôcho su. Sai ni wa muken ni iri, dai ni wa hôjo o zessu. Gôkotsu no tagai, ritsuryo ni ôzezu. Ima tonzen ari, shûshu o rissuru ni yotte. Shûshu wakaru, sunawachi kore kiku nari. Shû tsûji shu kiwamaru mo, shinjô ruchû. Hoka jaku ni uchiugoku wa, tsunageru koma, fukuseru nezumi. Senshô kore o kanashinde, hô no dando to naru. Sono tendô ni shitagatte, shi o motte so to nasu. Tendô sô messureba, kôshin mizukara yurusu. Kotetsu ni kanawan to yôseba, kô zenko o kanzeyo. Butsudô o jôzuru ni nannan toshite, jikkôju o kanzu. Tora no kaketaru ga gotoku, uma no yome no gotoshi. Geretsu aru o motte, hôki chingyo. Kyôi aru o motte, rinu byakko. Gei wa gyôriki o motte, ite hyappo ni atsu. Senpô ai ô, gyôriki nanzo azukaran. Bokujin masa ni utai, sekijo tatte mô. Jôshiki no itaru ni arazu, mushiro shiryo o iren ya. Shin wa kimi ni bushi, ko wa chichi ni junzu. Junzezareba kô ni arazu, busezareba ho ni arazu. Senkô mitsuyô wa, gu no gotoku ro no gotoshi. Tada yoku sôzoku suru o shuchû no shu to nazuku.

Rezitation hören

deutsche Übersetzung

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net