BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

 MYOHORENGEKYO KANZEON BOSATSU FUMONBONGE

 

S son my s g.

G kon j mon p.

Bus-sh g in nen.

My kan z on.

 

G soku my s son.

G to m jin n.

Ny ch kan-non gy.

Zen n sh ho sho.

 

G zei jin ny kai.

Ryak-k f sh g.

J t sen noku butsu.

Hotsu dai sh j gan.

 

G ny ryaku setsu.

Mon my gy ken shin.

Shin nen f k k.

N metsu sh k.

 

K sh k gai .

Sui raku dai k ky.

Nen pi kan-non riki.

Ka ky hen j chi.

 

Waku hy r ko kai.

Ry gyo sho ki nan.

Nen pi kan-non riki.

Ha r fu n motsu.

 

Waku zai shu mi bu.

I nin sho sui da.

Nen pi kan-non riki.

Nyo nichi ko ku j.

 

Waku hi aku nin chiku.

Da raku kon g sen.

Nen pi kan-non riki.

Fu n son ichi m.

 

Waku chi on zoku ny.

Kaku sh t ka gai.

Nen pi kan-non riki.

Gen soku ki ji shin.

 

Waku s nan ku.

Rin gy yoku ju sh.

Nen pi kan-non riki.

T jin dan dan e.

 

Waku sh kin ka sa.

Shu soku hi ch kai.

Nen pi kan-non riki.

Shaku nen toku ge datsu.

 

Shu so sho doku yaku.

Sho yoku gai shin sha.

Nen pi kan-non riki.

Gen jaku o hon nin.

 

Waku g aku ra setsu.

Doku ry sho ki t.

Nen pi kan-non riki.

Ji shitsu bu kan gai.

 

Nyaku aku j i ny.

Ri ge s ka fu.

Nen pi kan-non riki.

Shis-s mu hen p.

 

Gan ja gy buku katsu.

Ke doku en ka nen.

Nen pi kan-non riki.

Jin sh ji e ko.

 

Un rai ku sei den.

G baku ju dai u.

Nen pi kan-non riki.

ji toku sh san.

 

Shu j hi kon yaku.

Mu ry ku his-shin.

Kan-non my chi riki.

N gu se ken ku.

 

Gu soku jin z riki.

K shu chi h ben.

Jip-p sho koku do.

Mu setsu fu gen shin.

 

Shu ju sho aku shu.

Ji goku ki chiku sh.

Sh r by shi ku.

I zen shitsu ry metsu.

 

Shin kan sh j kan.

K dai chi e kan.

Hi kan gy ji kan.

J gan j sen g.

 

Mu ku sh j k.

E nichi ha sho an.

N buku sai f ka.

Fu my sh se ken.

 

Hi tai kai rai shin.

Ji i my dai un.

Ju kan ro h u.

Metsu jo bon-n en.

 

J sh ky kan sho.

Fu i gun jin ch.

Nen pi kan-non riki.

Shu on shi-tai san.

 

My on kan ze on.

Bon-non kai ch on.

Sho hi se ken non.

Ze ko shu j nen.

 

Nen nen mos-sh gi.

Kan ze on j sh.

O ku n shi yaku.

N i sa e ko.

Gu is-sai ku doku.

Ji gen ji shu j.

Fuku ju kai mu ry.

Ze ko ch rai.

 

Ni ji. Ji ji bo satsu. Soku j za ki. Zen byaku butsu gon. Se son. Nyaku u shu j. Mon ze kan ze on bo satsu hon. Ji zai shi g. Fu mon ji gen. Jin z riki sha. T chi ze nin. Ku doku fu sh. Bu setsu ze fu mon hon ji.  Shu ch hachi man shi sen shu j. Kai hotsu mu t d. A noku ta ra san myaku san bo dai shin.


Rezitation hören

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net