BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYÔ

Chin.

Kan ji zai bo satsu. Gyo jin hannya ha ra mi ta ji. Sho ken go on kai ku. Do is-sai ku yaku.

Sha ri shi. Shiki fu I ku. Ku fu I shiki. Shiki soku ze ku. Ku soku ze shiki. Ju so gyo shiki. Yaku bu nyo ze. Sha ri shi. Ze sho ho ku so. Fu sho fu metsu. Fu ku fu jo. Fu zo fu gen. Ze ko ku chu. Mu shiki mu ju so gyo shiki. Mu gen ni bi zes-shin ni. Mu shiki sho ko mi soku ho. Mu gen kai nai shi mu I shiki kai. Mu mu myo yaku mu mu myo jin. Nai shi mu ro shi. Yaku mu ro shi jin. Mu ku shu metsu do. Mu chi yaku mu toku. I mu sho toku ko.

Bo dai sat-ta. E han-nya ha ra mi ta ko. Shin mu kei ge. Mu kei ge ko. Mu u ku fu. On ri is-sai ten do mu so. Ku gyo ne han. San ze sho butsu. E han-nya ha ra mi ta ko. Toku a noku ta ra san myaku san bo dai.

Ko chi han-nya ha ra mi ta. Ze dai jin shu. Ze dai myo shu. Ze mu jo shu. Ze mu to do shu. No jo is-sai ku. Shin jitsu fu ko. Ko setsu han-nya ha ra mi ta shu.

Soku setsu shu watsu. Gya tei, gya tei. Ha ra gya tei. Hara so gya tei. Bo ji sowa ka.

Han-nya shin gyo.

Rezitation hören

deutscher Text

 

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net