BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

GOJÛSHICHI BUTSU

jap.

Aogi koi negawaku wa sambô fushite shôkan wo tare tamae
Jôrai maka hannya haramita shingyô o fujusu atsumuru tokoro no shukun wa.


Bibashi Butsu daioshô,
Shiki Butsu daioshô,
Bishafu Butsu daioshô,
Kuruson Butsu daioshô,
Kunagonmuni Butsu daioshô,
Kashô Butsu daioshô,
Shakyamuni Butsu daioshô,

Makakashô daioshô,
Ananda daioshô,
Shônawashu daioshô,
Ubakikuta daioshô,
Daitaka daioshô,
Mishaka daioshô,
Bashumitta daioshô,
Butsudanandai daioshô,
Fudamitta daioshô,
Barishiba daioshô,
Funayasha daioshô,
Anabotei daioshô,
Kabimora daioshô,
Nagyaharajuna daioshô,
Kanadaiba daioshô,
Ragorata daioshô,
Sôgyanandai daioshô,
Kayashata daioshô,
Kumorata daioshô,
Shayata daioshô,
Bashubanzu daioshô,
Manura daioshô,
Kakurokuna daioshô,
Shishibodai daioshô,
Bashashita daioshô,
Funyomitta daioshô,
Hannyatara daioshô,

Bodaidaruma daioshô,
Taiso Eka daioshô,
Kanchi Sôsan daioshô,
Daii Dôshin daioshô,
Daiman Kônin daioshô,
Daikan Enô daioshô,
Seigen Gyôshi daioshô,
Sekitô Kisen daioshô,
Yakusan Igen daioshô,
Ungan Donjô daioshô,
Tôzan Ryôkai daioshô,
Ungo Dôyô daioshô,
Dôan Dôhi daioshô,
Dôan Kanshi daioshô,
Ryôzan Enkan daioshô,
Taiyô Kyôgen daioshô,
Tôshi Gisei daioshô,
Fuyô Dôkai daioshô,
Tanka Shijun daioshô,
Chôro Seiryô daioshô,
Tendô Sôkaku daioshô,
Setchô Chikan daioshô,
Tendô Nyojô daioshô,

Eihei Dôgen daioshô,
Koun Ejô daioshô,
Tettsû Gikai daioshô,
Keizan Jôkin daioshô.


Sangoku dento rekidai soshi,
Narabini Somon Kodo daioshô,
Mokudo Taisen daioshô,
Zuigaku Rempo daioshô.
No tame kamiji on ni mukui.
Honjitsu Robashin-dôjô ni sanzen seishû ichidô no kofuku wo, kinen sen koto o.


Ji hô san shi i shi fu
Shi son bu sa mo ko sa
Mo ko hô ja ho ro mi

Rezitation hören

deutsche Übersetzung

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net