BuddhaWeg-Sangha

Mitglied der Association Bouddhiste Zen d'Europe

Mitglied der Deutschen Buddhistischen Union

Startseite

 

GYÔ HATSÛ NENJU

Chin.

Bus-sho kabira
Jo do makada
Sep-po harana
nyu metsu kuchira.
Nyorai o ryôki
Gakon toku futen
Gangu is-sai shu
To san rin ku ja ku.

Chin.

Shin jin pashin birû sha no fu
En mon ho shin rushâ no fu
Sen pai kashin shakyâ mu ni fu
To rai asan mirû son bu
Ji ho san shi ishî shi fu
Dai jin myo harin ga kin
Dai shin bun jusu ri bu sa
Dai jin fuen bu sa
Daihi kan shiin bu sa
Shi son bu sa mo ko sa
Mo ko hôja ho ro mi.

Jap.

Hitotsu ni wa kô no tashô o hakari kano raisho o hakaru.
Futatsu ni wa onore ga tokugyô no zenketto hakatte ku ni ôzu.
Mitsu ni wa shin o fusegi toga o hanaruru koto wa tontô o shû to su.
Yotsu ni wa masa ni ryôyaku o koto to suru wa gyôko o ryôzen ga tame nari.
Itsutsu ni wa jôdô no tame no yue ni ima kono jiki o uku.

Chin.

Jiten kijinshu
Gokin suji kyu
Suji hen jihô
Ishi kijin kyu.

Chin.

Jo bun san bo
Chu bun shion
Gekyû roku do
Kai do kuyô.

Chin.

Ik-ku idan is-sai aku
Niku ishu is-sai zen
Sanku ido shoshu jo
Kaigu jo butsu do.

Chin.

Gashi sen pas-sui
Nyo ten kan ro mi
Seyo kijin shu
Shitsu ryo toku bo man
On makura sai sowaka.

Chin.

Shishi kai jiki kun
jiren kafu jashî
Shin shin jin cho ihi
Kishu rinbu jo son.

deutsche Übersetzung

  Kontakt Juristischer Hinweis kostenlose counter by www.counter-kostenlos.net